Skip to main content

A „Nyerj Erdei állatverseny képregényt és belépőt a Budakeszi Vadasparkba az osztályodnak!” nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

  1. A „Nyerj Erdei állatverseny képregényt és belépőt a Budakeszi Vadasparkba az osztályodnak!” elnevezésű nyereményjátékot szervező Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39., cégjegyzékszám: 01-09-343790, adószám: 26768496-2-41; a továbbiakban: „Szervező”) által szervezett, promóciós célú nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) kizárólag azon természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki

   

  1. Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik,
  2. életévét betöltötte,
  3. szülő (törvényes képviselő), és kiskorú gyermeke alsó tagozatos (1-4. évfolyam) iskolai osztályban tanul, mely támogatja az osztály szülő által történő nevezését a nyereményjátékban,
  4. „követi” az Aktív Magyarország Facebook oldalát,
  5. feliratkozik az Aktív Magyarország hírlevelére,
  6. a Szervező által közzétett poszt alatt kommentben nevezi meg az általa legszimpatikusabbnak talált Digitális Vándor ösvényt, mely a Szervező által működtetett alkalmazás, és a Google Play oldalról, illetve App Store-ról letölthető mobil applikáción keresztül megismerhető,
  7. elfogadja a Részvételi- és Játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) meghatározott feltételeket, valamint az Adatkezelési tájékoztatót,
  8. megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek és
  9. személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

   

  2. A Játék főbb szabályai:

  1. A Játék időtartama: szeptember 04. napjától 2023. szeptember 10. napjáig.
  2. A Játék során a „Nyerj Erdei állatverseny képregényt és belépőt a Budakeszi Vadasparkba az osztályodnak!” elnevezésű posztot tesz közzé a Szervező. A poszt alatt szükséges megjelölni a Játékos által legszimpatikusabbnak tartott Digitális Vándor ösvényt.
  3. A nyertes 10 Játékos által nevezett 1-1 osztály, vagyis összesen 10 osztály, akik sorsolással kerülnek kiválasztásra (a továbbiakban: Nyertes). A sorsolás egy véletlenszerűséget használó algoritmussal történik.
  4. Az eredményhirdetés ideje: szeptember 11.
  5. A Játékban való részvétel – 1-3. pontban meghatározottakon túli – további feltétele a nyeremény első postai kézbesítés során történő átvétele.
  6. A Játék nyereménye: 10 osztály minden diákja számára képregény, illetve a 10 osztályból külön sorsolt egyik osztály minden diákja számára a Budakeszi Vadaspark meglátogatásához belépő biztosítása. Amennyiben a külön sorsolt nyertes osztály tanulói közösen látogatják meg a Budakeszi Vadasparkot, előzetes jelzés alapján szakmai körbevezetésben részesülnek. A nyeremény készpénzre nem váltható át.

   

  1. A Játékból ki vannak zárva:
  2. a Szervező, illetve a Játék szervezésében egyéb közreműködők vezető tisztségviselői, alkalmazottai, megbízottjai, valamint ezek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozói.
  3. a Játék nyereményének helyszíne szerinti harmadik fél vezető tisztségviselői, és a Játék megvalósításában résztvevők munkavállalói, valamint ezen személyek Ptk. szerinti hozzátartozói.

   

  1. A Facebook nem vesz részt a nyereményjátékban. A Szervező a Nyertest a 2. d) pontban meghatározott időpontban hirdeti ki.

   

  1. A Nyereményjáték során a 2. f) pont szerinti nyeremények közül a képregényt a Szervező, a belépőjegyet a Budakeszi Vadaspark Nonprofit Kft. szolgáltatja a Nyertes számára.

  6. Amennyiben valaki valótlan adatokkal, vagy több Facebook profillal (akár eltérő adatokkal) vesz részt a Játékban, a Játékos nem nyerhet, a sorsoláson nem vehet részt.

   

  1. A Játékban a Szervező egy nyertest és egy pótnyertest sorsol, illetve hirdet. Amennyiben a Szervező a nyertest nem éri el, helyébe automatikusan a pótnyertes lép. A pótnyertest kizárólag akkor hozza nyilvánosságra, ha a nyertest nem éri el. Amennyiben a pótnyertes sem érhető el, vagy a nyereményt sem a nyertes, sem a pótnyertes nem veszi át, a Szervező nem köteles újabb pótnyertest választani, vagy a nyereményt újra kisorsolni, a Szervező a nyereménnyel belátása szerint rendelkezik. A Szervező a nyereményt postai úton juttatja el a Nyertes részére. A nyeremény a 2. e) pontban meghatározott időpont szerint vehető át. A nyertes Játékosnak lehetősége van arra, hogy nyereményéről lemondjon.

   

  1. A Nyertes az Aktív Magyarország Facebook oldalán, illetve az eredeti poszt alatt is olvashatja a nevét, az általa nevezett osztály nevét, továbbá a Szervező privát üzenetben is értesíti. A személyes adatok addig lesznek tárolva, amíg a nyeremény meg nem érkezik a Nyerteshez. Az adatok harmadik fél kezébe nem kerülnek, más célra nem lesznek felhasználva.

   

  1. Ha a Szervező sem email-en, sem telefonon nem tudja a nyertest az eredményhirdetést követő 2 munkanapon belül elérni (vagyis a nyertes az emailre nem válaszol, telefonon pedig nem érhető el vagy telefonszáma nem ismert), továbbá a postai kézbesítés eredménytelen, akkor a Nyertes továbbiakban nem jogosult a nyereményre. Ebben az esetben a Szervező a pótnyertest értesíti, a fenti szabályok szerint. Amennyiben a Szervező a Nyertest (pótnyertest) nem éri el, a Nyertes (pótnyertes) joga a nyereményre elvész. A Nyertes (pótnyertes) kizárólag akkor követelheti utólag a nyereményt, ha a Szervező az értesítést nem kísérli meg, vagy nem a megadott elérhetőségen kísérli meg, vagy ha a Szervező megadott elérhetőségein a Játékos a Szervező megkeresésére nem tud reagálni, a Szervező érdekkörében felmerülő okból.

   

  1. A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki helyesen adta meg a Szervező számára a Játékos, illetve az általa nevezett iskolai osztály azonosításához szükséges adatokat. A Játékos által megadott adatok pontatlanságáért, hiányosságáért, hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése), a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

   

  1. A Játékban való részvétel, valamint a Játék során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabályzat és az Adatkezelési tájékoztató figyelmes elolvasására.

   

  1. A Játékos a Játékban való részvétellel kijelenti, hogy a jelen Játékszabályzat és az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

   

  1. A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, hogy:

   

  1. nyertesség esetén nevét, illetve az általa nevezett iskolai osztály megnevezését, a településnevet megadja, a személyes adatokat a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan az Aktív Magyarország Facebook oldalán közzé tegye és nyilvánosságra hozza;
  2. nyertesség esetén telefonszámát, levelezési címét, illetve az általa nevezett iskolai osztály megnevezését, levelezési címét elküldi a Szervező részére a nyeremény eljuttatása érdekében;
  3. a megadott személyes adatait a Szervező az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje;
  4. a Játékosról készült Facebook profilképet a Szervező, illetve az Aktív Magyarország termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben, honlapján, Facebook oldalán minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve az interneten közzé tegye a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett (nem kerülhet sor a Játékos elérhetőségi adatainak közzétételére).

   

  1. A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Játékos az Aktív Magyarország Facebook oldalát csak saját felelősségére látogathatja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékost a használat során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el. A Játékos köteles tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembevételével eljárni.

   

  1. A Játékos köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a Játékos köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A Játékos köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől.

   

  1. Valamennyi Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező és az Aktív Magyarország Facebook oldalának rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező és az Aktív Magyarország brand érdekeit sérti.

   

  1. A Játékban való részvételből a következő Játékos zárható ki:
  1. aki nem a Játékszabályzatban meghatározott előírások szerint vesz részt a Játékban, vagy a Játékszabályzat rendelkezéseit egyéb módon megszegi;
  2. aki nem valós adatokat ad meg a regisztráció során;
  3. aki illetéktelenül belép a Szervező adminisztrációs felületére;
  4. aki illegális, a Játékszabályzatba ütköző módon megpróbálja manipulálni, megkárosítani a Játék Szervezőjét és résztvevőit.

   

  1. Amennyiben a Játékos bármely Játékszabályzatban rögzített feltételt nem teljesíti, a Játékot visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül nem veszi át, úgy a Játékos a Játékból kizárja magát, a Nyertes a nyeremény átvételére nem jogosult. A Szervezőt a Játékos által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.

   

  1. Figyelemmel arra, hogy a Játék online környezetben kerül lebonyolításra, Szervező kizárja a felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a Játékban résztvevők vagy a Szervező informatikai rendszerében merültek fel.

   

  1. A Szervező a nyeremények tekintetében mennyiségi, minőségi felelősséget nem vállal. A nyereményekre vonatkozó információk pontosságáért a Szervező felelősséget nem vállal.

   

  1. A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény helyszínére történő utazási költség) a Nyertest terhelik.

   

  1. A Szervezőt, és megbízottját nem terheli felelősség a Játék használatával kapcsolatban a felhasználó, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely kárért (ideértve egyebek mellett pl. az adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését).

   

  1. A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Játék tisztaságáért, jelen Játékszabályzat szerinti lefolyásáért. Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabályzat megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, aki a Nyertest jogosulatlannak tartja a nyereményre, és nem köteles a Játékot megismételni, a Nyertest kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

   

  1. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről közleményt küld a Játékos elérhetőségére.

   

  1. A Játékban való részvétel ingyenes. A részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Szjtv.) meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A Játékban való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a Játék nem minősül az Szjtv. szerinti szerencsejátéknak, ezáltal sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik az Szjtv. hatálya alá.

   

  1. A Játékszabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

   

  1. A Szervező a Játékszabályzatot az Aktív Magyarország Facebook oldalán teszi közzé. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben egyoldalúan megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályzatot azonnal közzéteszi az Aktív Magyarország Facebook oldalán, a korábbi Játékszabályzattal azonos helyen és módon.

   

  Budapest, 2023. augusztus 30.

   

  Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

  Szervező

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds