Skip to main content
Egyéb kategóriaEgyéb

Adatkezelési Tájékoztató – a „Nyerj egy Tisza-tavi ajándékcsomagot” nyereményjátékhoz

By 2023.10.09.No Comments

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, AZ ADATKEZELŐ 

1.1.  Az adatkezelő személye és tevékenysége

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) meghatározott adatkezelések tekintetében az adatkezelő:

neve:                                 Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

székhelye:                       1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.

cégjegyzékszáma:          01-09-343790

adószáma:                      26768496-2-41

email címe:                     info@aofk.hu

 

Az adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. Alaptevékenységének egyik kiemelt célja az aktív- és ökoturizmussal összefüggő tevékenységek, programok koordinálása, népszerűsítése, melyet az Aktív Magyarország Facebook oldala (a továbbiakban: Facebook oldal) is képvisel. Az adatkezelő jelen Tájékoztatóval érintett tevékenységét a Facebook oldalon fejti ki. A Facebook oldal az aktív turizmus népszerűsítése mellett a „Nyerj egy Tisza-tavi ajándékcsomagot” felhívással közzétett promóciós célú nyereményjáték (a továbbiakban: nyereményjáték) lebonyolításához is biztosítja a felületet.

A nyereményjátékot az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Szervező) szervezi a Facebook oldalon.

A nyereményjátékban való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így nem engedély- vagy bejelentésköteles. A nyereményjátékban való részvétellel az érintett megadja személyes adatait, amelyet az Adatkezelő a nyeremény eljuttatása érdekében jogosult felhasználni.

1.2.  Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt végzi.

Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik [Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; a továbbiakban: „GDPR”].

Ezen túlmenően az irányadó jogszabályok:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • A nyeremény adóterhe vonatkozásában a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

1.3.  A Tájékoztató hatálya, az érintett

Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő azon tevékenységére terjed ki, amelyek során természetes személyek adatainak kezelésére kerül sor. Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed a Facebook oldalhoz kapcsolódó adatkezelésekre.

A GDPR alapán személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések esetében érintett az a személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép, adatait megadja, és ennek során hozzájárul adatai kezeléséhez.

Érintett a nyereményjátékban részt vevő játékos. A Facebook nem vesz részt a nyereményjátékban.

Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, anonimitást adatok).

Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő adatkezelésére terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Facebook oldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan Facebook oldal, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre az oldalon található hivatkozás vezet.

II.  AZ ADATKEZELÉS ELVEI, CÉLJA, JOGALAPJA

 • Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon kezeli. Az Adatkezelő törekedik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

2.2. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő adatkezelésének célja a nyereményjátékok szervezése és a megadott adatok alapján promóciós tevékenység. Ezen belül az adatkezelés célja:

 • az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
 • az érintett által megadott adatok rögzítése;
 • nyereményjáték szervezése, bonyolítása, sorsolás;
 • a nyertes értesítése, a nyeremény eljuttatása a nyerteshez;
 • a nyereményjátékkal kapcsolatos igények kezelése, érvényesítése.

A személyes adatok addig lesznek tárolva, amíg a nyeremény meg nem érkezik a nyerteshez. Az adatok harmadik fél kezébe nem kerülnek, más célra nem lesznek felhasználva.

2.3.  Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása. Az Adatkezelő az érintettek adatait kizárólag az érintett adatszolgáltatása alapján, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulás önkéntes, az érintett a hozzájárulását a játékban való részvétellel, a jelen tájékoztató elfogadásával adja meg. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Amennyiben az érintett a nyereményjátékon nyer, a nyeremény utáni adózási kötelezettség merülhet fel.

III.     AZ ADATOK FELVÉTELE, A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA, PROFILALKOTÁS

 • Az adatok felvétele

Az Adatkezelő az adatokat az érintettől veszi fel. Amennyiben az érintett a nyereményjátékot ajánlani akarja ismerősei részére, a linket az érintett elküldheti ismerőseinek. Az érintett a nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy:

 1. nyertesség esetén nevét az Adatkezelő minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan az Aktív Magyarország Facebook oldalán közzé tegye és nyilvánosságra hozza;
 2. nyertesség esetén telefonszámát, levelezési címét elküldi az Adatkezelő részére a nyeremény eljuttatása érdekében;
 3. a megadott személyes adatait az Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje;
 4. a Játékos nevét, illetve a Játékosról készült Facebook profilképet az Adatkezelő hirdetéseiben, honlapján, az általa kezelt Aktív Magyarország Facebook oldalon, az Aktív Magyarország termékeinek és szolgáltatásainak ezen felületeken történő ajánlásaiban minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve közzé tegye a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett (nem kerülhet sor a Játékos elérhetőségi adatainak közzétételére).

3.2.  A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az érintettek alábbi adatait kezeli:

Az érintett azonosításához és a kapcsolattartáshoz szükséges adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, lakcím. Az adatok kezelésének célja az érintett azonosítása, kapcsolattartás, sorsolás. Az adatok megadása minden esetben önkéntes.

Nyereményjátékkal kapcsolatos adatok. Az Adatkezelő kezeli a sorsolás adatait, a nyertes adatait, a nyereményre, a nyeremény eljuttatására vonatkozó adatokat (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, lakcím). A nyereményjátékon való részvétel önkéntes.

3.3.  Az adatkezelés folyamata

Az érintett a Facebook oldalon a Facebook profilján keresztül önként, ingyenesen részt vehet a nyereményjátékban. Az Adatkezelő a nyereményjáték során a Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottak szerint nyertest sorsol, hirdet, és értesíti a nyertest. Az érintettek bármikor jogosultak arra, hogy kérjék adataik törlését.

IV.      EGYES ADATKEZELÉS – Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő szervezi a nyereményjátékot, a nyereményjáték lebonyolítója és egyben az adatok kezelője a Szervező. A nyereményjátékon a részvétel nem kötött tétfizetéshez, vásárláshoz, így a nyereményjáték nem minősül engedély-, vagy bejelentésköteles nyereményjátéknak.

A nyereményjátékkal összefüggésben az Adatkezelő kezeli a résztvevők azon adatait, amelyek a nyertes kihirdetéséhez, illetve a sorsoláshoz szükségesek.

A sorsolás során az Adatkezelő a játékban résztvevő Facebook profilja alapján sorsol, a Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottak szerint, majd értesíti a nyertest, és a nyereményt a megadott személyes adatok alapján postázza a nyertes részére.

A nyeremény eljuttatása a Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottak szerint történik. Az Adatkezelő a Facebook oldalon a nyertes nevét, ezáltal profilját beazonosítható módon közzéteszi.

Kezelt adatok: Az érintett által megadott adatok: Facebook profil szerinti felhasználói név (vezetéknév, keresztnév). Ha az érintett nyer, meg kell adni a nyeremény eljuttatásához szükséges, III.3.2. pontban jelölt egyéb adatait is.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás, a nyertes tájékoztatása, a nyeremény eljuttatása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. Az érintett a nyereményjátékban való részvétellel nyilatkozik a Részvételi- és Játékszabályzat elfogadásáról, illetve arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. A játékban való részvétel és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri.

V.  EGYÉB, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 • Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az adatait az Adatkezelő továbbítja azon harmadik személy részére, akire vonatkozóan az érintett a hozzájárulását megadta.

5.2.  Adatbiztonság, hozzáférés az adatokhoz

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni.

A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.

5.3.  Technikai adatok és cookie-k

Amennyiben az érintett meglátogatja a Facebook oldalt, az oldalhoz kapcsolódó rendszer automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A cookie-k lehetővé teszik a Facebook oldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az oldal üzemeltetőjét segítik az oldal optimalizálásában, abban, hogy az oldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • elemzik az oldal használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és – figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

5.4.  Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. A személyes adatok addig lesznek tárolva, amíg a nyeremény meg nem érkezik a nyerteshez.

Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

 1. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelő törli.
 2. Az érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését érintett kéri, az Adatkezelő az adatokat minden esetben törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha azt jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja. Amennyiben a nyereménnyel kapcsolatban adófizetés történt, az adózásra vonatkozó adatokat az Adatkezelő csak akkor törli, ha a törvényben meghatározott határidő eltelt.
 3. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.
 4. Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt az Adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.
 5. Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Ha a törlés jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az Adatkezelő az adatokat törli.

5.5.  Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

VI.  AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

 • Az érintettek jogai

Tájékoztatás (hozzáférés): Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelő az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.

Helyesbítés: Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatokat kiegészítse.

Törlés, hozzájárulás visszavonása: Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelő a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozás: Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás: Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Adathordozhatóság: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

6.2.  Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése

Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Kérésre az Adatkezelő a jelen Tájékoztatót az érintett rendelkezésére bocsátja, továbbá a Facebook oldalon is elérhetővé teszi.

Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet az I.1.1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén eljuttathatja az Adatkezelőhez. Az Adatkezelő a kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelő által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait és az érintett jogorvoslati lehetőségeit.

Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az érintettől származik, az Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.

6.3.  Jogorvoslat

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban az érintett úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van az érintettet megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelemmel fordulni az Adatkezelő I.1.1. pontban meghatározott elérhetőségén keresztül.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az érintett jogainak megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni. A per elbírálása az Adatkezelő, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kérjük, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fenti eljárások kezdeményezését megelőzően forduljon bizalommal hozzánk.

VII.  Záró rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót az érintettek értesítése mellett, a vonatkozó jogszabályi keretek között egyoldalúan módosítsa. A módosítás az I.1.1. pontban hivatkozott Facebook oldalon történő megjelenéssel hatályos.

Budapest, 2023. október 9.

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Adatkezelő

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds