Skip to main content
Hírek

Országos Bringapark Program 2024 – Felhívás

By 2023.11.15.december 14th, 2023No Comments

A Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára (a továbbiakban: Támogató) 2024. évre is kiírja az Országos Bringapark Programot (a továbbiakban: Program).

A Program célja:

A tartalmas és egészséges szabadidő-eltöltési lehetőségek segítése Magyarországon új bringaparkok kialakításával, vagy már meglévő bringapark (kivéve a fenntartási időszakban lévő, korábbi támogatásból megvalósult fejlesztés) felújításának támogatásával. A mozgásgazdag, egészséges életmód népszerűsítése.

 

1. Az Országos Bringapark Programban támogatható attrakciók típusai:

a) kerékpáros pumpapálya
b) BMX racing pálya
c) erdei kerékpáros egynyomos pálya
d) dirt/freeride pálya
e) BMX freestyle pálya
f) kerékpáros triál pálya, valamint
g) ezen pályák kiszolgáló létesítményei és kiegészítő szolgáltatások nyújtására alkalmas elemek.

Az egyes pályatípusok részletes bemutatása a Felhívás részét képező 1. számú mellékletben található.

 

2. Az igényelhető támogatás összege:

Az egyes pályatípusoknál a támogatási összeg eltérő, az alábbi táblázatban foglaltak szerint:

A program egyes attrakcióinak és a hozzájuk kapcsolódó elemek támogatásának maximuma maximális támogatási összeg pályatípusonként
kerékpáros pumpapálya 30 000 000 Ft
BMX racing pálya 20 000 000 Ft
erdei kerékpáros egynyomos pálya 15 000 000 Ft
dirt/freeride pálya 10 000 000 Ft
BMX freestyle pálya 30 000 000 Ft
kerékpáros triál pálya 2 000 000 Ft
infrastruktúra, kiegészítő szolgáltatások (a költség beleszámít az adott pályatípus maximálisan igényelhető támogatási összegébe)

önállóan nem, kizárólag pályatípushoz kapcsolódóan támogatható tevékenység

3 000 000 Ft
szociális helyiség, kiszolgáló létesítmény (a költség beleszámít az adott pályatípus maximálisan igényelhető támogatási összegébe)

önállóan nem, kizárólag pályatípushoz kapcsolódóan támogatható tevékenység

4 000 000 Ft

Amennyiben egy Támogatási kérelem keretében több ugyanolyan típusú pálya kerül benyújtásra, abban az esetben sem haladhatja meg az igényelni kívánt támogatási összeg a pályatípusok szerinti maximális támogatási összeget, valamint összesen nem haladhatja meg a 60 millió forintot.

Több eltérő pályatípus esetén egyértelműen el kell határolni az egyes pályatípusokra vonatkozó műszaki-szakmai és költségvetési tételeket.

 

 Helyszínenként az összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza a Támogató a meghatározott támogatási összegek mértékéig.

A támogatás intenzitása a fentiektől eltérően legfeljebb 75 % lehet azon település esetében, amely a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett településnek minősül.

Az igényelhető támogatás összege ezen Támogatást igénylő esetében sem haladhatja meg az egyes pályatípusokhoz tartozó maximális támogatási összeget.

A Támogatást igénylő a támogatással való elszámolás során köteles igazolni, hogy a vállalt saját forrást is a projekt megvalósítására fordítja.

 

A Támogatási kérelemben szükséges részletesen bemutatni a tervezett megvalósítási helyszínt az alábbi szempontok alapján:

 • A megvalósítási helyszín elhelyezkedése a település területén
 • Előnyt jelent, ha köznevelési intézmény (pl. iskolák, óvodák) közelében található, amely bővíti a felhasználói célcsoportot és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeit is ki tudja szolgálni.
 • Előny, ha a megvalósítási helyszínen már elérhető több szabadidős szolgáltatás is (pl. játszótér, futópálya, KRESZ-park, street workout park stb.).
 • Amennyiben több szabadidős szolgáltatás is megtalálható a megvalósítási helyszín környezetében, szükséges bemutatni, hogyan kapcsolódik ezekhez a bringapálya építése, milyen fejlesztési elképzelések érintik a területet.
 • A megvalósítási helyszín környezetében található kiszolgáló létesítmények (pl. mosdó, bolt, vendéglátó egység).
 • A terület alkalmassága a bringapark megépítésére (pl. talajvíztől és elöntéstől nem veszélyeztetett, közmű és régészeti szempontból rendezett, a megépíteni kívánt pálya elfér az adott területen, ill. területelőkészítési tevékenységek ismertetése, amennyiben releváns)
 • A megvalósítás funkciója, amely kapcsán az elsődleges funkció a kerékpárosok kiszolgálása, de kialakítható olyan pályarendszer is, melyet a görkorcsolyások, gördeszkások, rollert használók is igénybe tudnak venni. (Pumpapálya esetén szükséges bemutatni, hogy médium vagy multifunkcionális pálya kerül kialakításra)
 • A megvalósítási helyszín biztonságos megközelíthető közúton, közösségi közlekedéssel, kerékpárral (célszerű már megépült kerékpárutak útvonalába csatlakoztatni), gyalogosan, illetve megfelelően elkerített, nem közvetlenül közút vagy kötöttpályás közlekedési hálózat mellett található.
 • A megvalósítási helyszín társadalmi támogatottsága. Szükséges a támogatási kérelemben bemutatni, hogy a Támogatást igénylő megvizsgálta a bringapark megépítésével járó zaj-, és egyéb terhelés okozta kockázatokat, amelyek nem érintik hátrányosan a környező lakosságot.
 • Kerékpáros pumpapálya esetében kritérium a megvalósítási helyszín 200 méteres körzetében ivókút vagy vízvételi hely megléte, vagy kiépítése.

 

3. Indikátorok:

A támogatás keretében az egyes pályatípusokhoz kapcsolódóan az alábbi indikátorokat szükséges vállalni és teljesíteni:

Indikátor megnevezése Indikátor minimális mértéke
kerékpáros pumpapálya – nyomvonal hossza Médium pálya esetében 100 méter

Multifunkcionális pálya esetében 200 méter

kerékpáros pumpapálya – aszfaltozott terület mérete (pihenők, feljáró területe nélkül) Médium pálya esetében 250 m2

Multifunkcionális pálya esetében: 350 m2

BMX racing pálya – nyomvonal hossza 300 méter
erdei kerékpáros singletrail pálya – nyomvonal hossza 500 méter
dirt/freeride pálya – épített elemek száma 5 darab
BMX freestyle – épített elemek száma 7 darab
triál pálya – épített elemek száma 6 darab

Az egyes indikátorokhoz kapcsolódó minimális értéknél alacsonyabb megvalósítás nem támogatható, a vállalt indikátort kötelező teljesíteni.

Kerékpáros pumpapálya esetében mindkét indikátortípust vállalása és teljesítése kötelező. Az indikátorokhoz kapcsolódó pontos pályaspecifikus műszaki paraméterek az 1. számú mellékletben szerepelnek részletesebben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a Támogatói okiratban meghatározott értéket, a Kedvezményezett a támogatás arányos részét köteles visszafizetni.

 

4. A megvalósítás műszaki követelményei:

A Programban megvalósítani kívánt bringaparkoknak a Felhívás mellékletét képező 1. számú mellékletben szereplő műszaki-szakmai elvárásoknak kell megfelelni.

4.1. Kerékpáros pumpapálya létesítésével kapcsolatos további speciális előírások:

A támogatási kérelemhez előzetesen tervek benyújtása nem szükséges, a kérelem bírálata a megvalósítási helyszín vizsgálata alapján történik. A Támogatói okirat kiadását követően köteles a Kedvezményezett a Támogató részére jóváhagyásra megküldeni a műszaki tervdokumentációt és az alábbi dokumentumokat:

a. helyszínrajz, a pumpapálya területre való illesztésével, a gyakorlatban is könnyen beazonosítható térképpel
b. műszaki tervek, látványterv (preferáltan 3D nézet)
c. rétegrend, hosszmetszet, a kanyarívek külső rádiusza, park méretei (felül és oldalnézet)
d. tervezői költségbecslés a felhívás mellékletét képező 2. számú mellékletben meghatározott árazatlan költségvetés formában
e. bringapark tervezési vagy építési referenciával rendelkező tervező bemutatása
f. kivitelezés tervezett időbeli ütemezése

A kivitelezés csak a műszaki tervdokumentáció Támogató által jóváhagyását követően kezdhető meg.

A műszaki tervdokumentáció beszerzésére vonatkozóan a nettó 500.000 Ft alatti beszerzés esetén is szükséges a piaci árat igazolni legalább három darab érvényes, egymástól és a Támogatást igénylőtől független, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes árajánlattal. Az árajánlatoknak tartalmazniuk kell a 11.1. pontban felsorolt szempontokat.

 

5. A Támogatást igénylők köre:

Jelen Támogatási konstrukció keretében kizárólag a következő gazdálkodási formakódok fogadhatóak el:

I. Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Nonprofit gazdasági társaság és Egyéb gazdasági szervezet esetében

 • 113 – Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 – Részvénytársaság
 • 116 – Közkereseti társaság
 • 117 – Betéti Társaság
 • 228 – Egyéni cég
 • 231 – Egyéni vállalkozó
 • 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 – Nonprofit részvénytársaság
 • 575 – Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 – Nonprofit betéti társaság

II. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek esetében

 • 311 – Központi költségvetési irányító szerv
 • 312 – Központi költségvetési szerv
 • 321 – Helyi önkormányzat
 • 322 – Helyi önkormányzati költségvetési szerv
 • 325 – Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
 • 327 – Helyi önkormányzatok társulása
 • 328 – Területfejlesztési önkormányzati társulás
 • 371 – Helyi nemzetiségi önkormányzat
 • 372 – Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 373 – Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
 • 381 – Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
 • 382 – Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv

III. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet

 • 515 – Országos sportági szakszövetség
 • 516 – Egyéb sportszövetség
 • 517 – Egyéb szövetség
 • 519 – Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
 • 521 – Sportegyesület
 • 525 – Vallási egyesület
 • 528 – Nemzetiségi egyesület
 • 529 – Egyéb egyesület
 • 551 – Bevett egyház
 • 552 – Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye
 • 555 – Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye
 • 556 – Bejegyzett egyház
 • 557 – Nyilvántartásba vett egyház
 • 558 – Bejegyzett egyház és Nyilvántartásba vett egyház belső egyházi jogi személye
 • 559 – Egyéb egyházi szervezet
 • 561 – Közalapítvány
 • 562 – Közalapítvány önálló intézménye
 • 563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • 565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
 • 566 – Kormány által létrehozott alapítvány
 • 569 – Egyéb alapítvány
 • 591 – Egyesülés
 • 599 – Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

 

6. Az elszámolható költségek köre:

ÁFA levonási jog:

a) Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.

b) Amennyiben a kedvezményezett ÁFA adóalany, vagy még nem ÁFA adóalany, de a beruházás, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt költségének levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.

Az elszámolható költségek struktúrája:

Költségkategória megnevezése *%-os korlát
I. Működési kiadások
1. Anyagköltség  
2. Igénybevett szolgáltatások
Szállítás, tárolás-raktározás
Bérleti díjak (pl. eszköz-, gépbérlet, terembérlet)
Jogi, ügyvédi, közjegyzői szolgáltatás
Könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat 0,5 %
Közbeszerzési költségek 1 %
Egyéb szakértői szolgáltatás
Projektmenedzsment költség 2,5 %
Hatósági díjak, engedélyek
3. Személyi jellegű költségek
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
II. Felhalmozási kiadások
Építési beruházások
Építés, helyiségek kialakítása, terület-előkészítés
Felújítás (ingatlanok értékét és élettartamát növelő felújítások, korszerűsítések)
Eszközbeszerzés
Egyéb beruházáshoz kapcsolódó költségek  
Tervezés (pl. engedélyes, kivitelezési tervek, vázlattervek, létesítménytervek)
Üzembe helyezési munkák (mérnöki szolgáltatások, amennyiben az aktiváláshoz szükségesek)
Immateriális javak  
Szellemi termékek felhasználási joga, licencek
Szellemi termékek beszerzése (szoftvertermékek, formatervezési minta, szabadalom stb.)

* %-os korlát: Az egyes költségsorok tekintetében megállapított százalékos korlátok a Projekt teljes költségére vonatkozóan (támogatás + saját forrás) kerülnek számításra.

a) A Program keretein belül csak a létesítmény kivitelezéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatóak el.
b) A Program marketingkommunikációs tevékenységet, honlapot, sajtómegjelenést pénzügyileg nem támogat. A támogatás keretében egyedül az adott bringaparkról szóló információs táblát lehet elszámolni, ami szervesen a projekt részét képezi.
c) Saját teljesítés saját forrás (önrész) terhére sem számolható el. A saját teljesítés alatt az egyes beruházási, szolgáltatási vagy egyéb tevékenységek saját kivitelezésben történő megvalósítása értendő, amelyek nem harmadik személyektől kerülnek beszerzésre. Olyan tevékenységek ezek, melyeket a Támogatást igénylő a saját szervezetén belül, külső résztvevők/beszállítók/partnerek bevonása nélkül el tud végezni, különösen a térítés nélkül végzett önkéntes munka és a felajánlás (adomány).
d) További, nem elszámolható költségek köre:

 • ingatlanvásárlás
 • rezsi költség
 • műszaki ellenőr

e) A Programban műszaki ellenőr költsége nem elszámolható, a tevékenység ellátására a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (a továbbiakban: MAKETUSZ) bringapark kivitelezésében jártas, jogosultsággal rendelkező szakembert alkalmaz.
f) A Programban tárgyi eszköz elszámolására akkor van lehetőség, amennyiben az az eszköz a Program céljának teljesítéséhez szükséges és azzal arányos, nem túlzó mértékű, a létesítmény szokásos működésének része, pl. kerékpárok, szervizállvány. Az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges eszközök, pl. fűnyíró, földmunkához szükséges eszközök nem elszámolhatók.
g) A Programban üzemeltetési költségek havi területi bérleti díj, mobil WC bérleti díja, szemétszállítási díj nem számolhatók el. Az üzemeltetési kiadásokat a kedvezményezett vállalja és erről nyilatkoznia is kell.
h) Az infrastruktúra, kiegészítő szolgáltatások keretében elszámolható költségek: kerékpárszerelő állvány, védőelemek, ivókút, padok, okospad, parkban használt kerékpár(ok), közvilágítás, nyitható kapuval felszerelt kerítés szeméttároló csak abban az esetben, ha annak rendszeres ürítéséről az üzemeltető gondoskodik.
i) Szociális helyiség, kiszolgáló létesítmény keretében elszámolható költségek: mosdó, zuhanyzó, öltöző (közművektől a kulcsrakész állapotig, berendezés nélkül), esőbeálló.
j) Amennyiben a fakivágás a kerékpáros pálya nyomvonaláról elengedhetetlen, a kivágott fa pótlása kötelező, annak költsége elszámolható.
k) Azon támogatási kérelem esetében, ahol a Program költsége (igényelt támogatás és saját forrás összesen) eléri az 50.000.000, – Ft-ot, kötelező könyvvizsgálatot lefolytatni, amely során a könyvvizsgáló az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumokat tételesen megvizsgálja, és nyilatkozatban igazolja, hogy azok megfelelnek a hatályos számviteli előírásoknak. A könyvvizsgálói nyilatkozattal kapcsolatos támogatói előírást a Támogatói okirat részletezi.
l) A kötelezően előírt nyilvánosság keretében a támogatás tényéről, összegéről szóló tájékoztató tábla kihelyezésének összege (támogatás + saját forrás összesen) maximum bruttó. 50.000 Ft.

Az Országos Bringapark Program 2024 Felhívás megjelenésének és a Támogatási kérelem benyújtásának kezdő napja közötti időszakban felmerülő költség nem elszámolható.

Piaci ár alátámasztása:

Minden nettó 500.000 Ft feletti beszerzés esetében – műszaki tervdokumentáció beszerzése esetén nettó 500.000 Ft alatt is – szükséges a piaci árat igazolni legalább három darab érvényes, egymástól és a Támogatást igénylőtől független, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes árajánlattal.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell legalább:

 • az ajánlattevő megnevezését, aláírását,
 • az ajánlat tárgyának megnevezését, műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit,
 • az ajánlat kiállításának dátumát,
 • az egységárat, a nettó árat, az áfát és a bruttó árat.

Elektronikus, e-mailben történő árajánlat esetén is jól behatárolható módon érvényesülnie kell ezeknek a paramétereknek.

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök és szolgáltatások esetén az írásos ajánlat kiváltható nyilvánosan közzétett árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja, szálláskereső portálok, ár-összehasonlító oldalak). Ebben az esetben a beszerzés dokumentálása elektronikusan történik (pl.: online felületekről dátummal ellátott képernyőkép mentéssel – 3 darab). Az alátámasztó dokumentumokból (árajánlatok, kimutatások) egyértelműen megállapíthatónak kell lenniük a beszerzés műszaki-szakmai paramétereinek.

Tárgyát tekintve mentes a piaci ár igazolása alól:

 • közüzemi szolgáltatások költsége és díja,
 • hatósági díjak, adók, közterhek,
 • helyi és helyközi utazás szabott áras szolgáltatásai

 

7. A Támogatási kérelem benyújtása:

A Támogatási kérelem benyújtása a Támogató részéről lebonyolítói feladatokat ellátó Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Operatív Támogatáskezelő és Támogatásellenőrző Rendszerén (a továbbiakban: OTTER) keresztül történik, az otter.aofk.hu oldalon. A Támogatási kérelem benyújtása az OTTER felületen történő regisztrációt és annak jóváhagyását követően, a benyújtási határidőig a támogatási kérelem teljes körű kitöltésével és a kötelezően előírt dokumentumok csatolásával lehetséges. A formai és tartalmi követelményeknek nem megfelelő Támogatási kérelem elutasítható, vagy ha a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, a Támogatást igénylő hiánypótlásra kerül felszólításra. A beadási határidő napján és az azt megelőző napon az OTTER felületen új regisztráció kezdeményezése nem lehetséges. A benyújtási határidő után beadott támogatási kérelmek elfogadása nem lehetséges.

 

8. A Támogatási kérelem elbírálása:

A beérkezett Támogatási kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra.

A beérkezés dátuma nem befolyásolja a döntést.

 

9. Támogatás biztosítása:

A támogatás nem visszatérítendő, egy összegben, előlegként kerül folyósításra.

 

10. Fenntartási időszak, üzemeltetési feltételek:

A támogatást igénylő vállalja a megépített bringapark rendeltetésszerű fenntartását, folyamatos karbantartását és üzemeltetését a pénzügyi és szakmai beszámoló (a továbbiakban: Beszámoló) elfogadásától számított legalább 5 éves időtartamig (a továbbiakban: fenntartási időszak).

A MAKETUSZ a fenntartási időszakban évente ellenőrzést végez a pálya helyszínén.

Amennyiben az ellenőrzést végző szervezet a pályán a használatot akadályozó, élvezeti értékét jelentősen rontó vagy balesetveszélyes részt, elemet talál, felszólítja üzemeltetőt annak javítására, a hiba mértékétől függően a pálya lezárására. Amennyiben üzemeltető nem gondoskodik a hiba elhárításáról 15 napon belül, úgy a MAKETUSZ jogosult a hibát üzemeltető költségére javíttatni. A pálya környezetének rendben tartása (fűnyírás, környezetbarát szerekkel végzett gyomirtás, szükség esetén újrafüvesítés, szemét elszállítása, eszközök állagmegőrzése, karbantartása) szintén az üzemeltető feladata.

 

11. A Támogatást igénylő egyéb kötelezettségei:

 A Támogatást igénylő vállalja, hogy a fenntartási időszakban évente legalább 2 alkalommal ingyenes rendezvényt szervez a bringaparkban, amelyekről beszámol a fenntartási jelentésben.

A rendezvényről előre írásbeli tájékoztatást küld a MAKETUSZ részére, a rendezvényről készült beszámolót és fotódokumentációt pedig az éves fenntartási jelentéssel együtt eljuttatja a Támogató részére.

A Támogatást igénylő a fenntartási időszakban biztosítja az ingyenes és korlátozás nélküli használatot.

Támogatást igénylő vállalja, hogy jól látható helyre tájékoztató táblát helyez ki legalább a fenntartási időszak végéig.  A kötelező tájékoztatás specifikációját és az Aktív Magyarország logót a Támogatói okirat melléklete tartalmazza.

 

12. A Támogatási kérelem részeként benyújtandó alapdokumentumok:

 1. a fejlesztéssel érintett megvalósítási helyszín(ek) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja (elegendő a „szemle típusú” másolat)
 2. idegen tulajdonon megvalósuló fejlesztés esetén tulajdonosi hozzájárulás (amennyiben vagyonkezelt területen a vagyonkezelő – a tulajdonos felhatalmazása alapján – a tulajdonos nevében a fejlesztéshez való hozzájárulás tárgyában eljárhat, vagyonkezelői hozzájárulás) a fejlesztés megvalósításának támogatása és a kötelező 5 éves fenntartási időszakban az üzemeltetéshez való hozzájárulás tárgyában
 3. önkormányzat vagy önkormányzati szerv esetében az önkormányzat támogató írásos testületi döntésének csatolása a Támogatási kérelem benyújtásáról, valamint a saját forrás biztosításának bemutatása
 4. Támogatást igénylő létesítő okirata (pl. alapító okirat, alapszabály, társasági szerződés),
 5. Támogatást igénylő nyilvántartásba vételének igazolása (pl. cégbírósági bejegyzés, civil szervezetek nyilvántartása, törzskönyvi nyilvántartás),
 6. Támogatást igénylő képviseletében aláírásra jogosult személy(ek) 90 napnál nem régebbi aláírási címpéldánya.

12.1. Kerékpáros pumpapálya esetén csatolandó további dokumentumok:

a. fotó csatolása a tervezett megvalósítási helyszínről, valamint a pumpapálya közelében található kiszolgáló épületekről (minimum 3-5 fotó csatolása a tervezett megvalósítási helyszín bemutatására irányuló szempontok alapján)

12.2. BMX racing, erdei kerékpáros egynyomos pálya, dirt/freeride, BMX freestyle, kerékpáros triál pálya esetén csatolandó további dokumentumok:

a. helyszínrajz (a bringapark területre való illesztésével), a gyakorlatban is könnyen beazonosítható képpel, térképpel
b. bringapark műszaki terv, látványterv (3D nézet előny) a park méreteivel (felül és oldalnézet)
c. költségvetéssel alátámasztott tervdokumentáció
d. bringapark tervezési/építési referenciával rendelkező tervező bemutatása
e. kivitelezés tervezett időbeli ütemezése
f. fotó csatolása a tervezett megvalósítási helyszínről, valamint a közelében lévő kiszolgáló épületekről

továbbá:

g. bmx racing pálya esetén: hosszmetszet
h. triál pálya esetén: felhasznált eszközök (akadályok) listája és pályatípusok, a Magyar Kerékpáros Szövetség Triál szakága által jóváhagyott pályaterv.

 

13. Pénzügyi elszámolás:

A támogatás megvalósítását követően a Beszámoló benyújtása a támogatási kérelem beadásához hasonlóan az OTTER felületen keresztül történik. A támogatás keretében záró pénzügyi és szakmai beszámoló formájában egyszeri elszámolásra van lehetőség. Az elszámolás során a támogatás terhére elszámolni kívánt számviteli bizonylatokat záradékolni szükséges. Az egyes bizonylatokon szereplő teljes szolgáltatási díj vagy anyagköltség megosztható, lehet csak részben elszámolni a támogatás keretében, így az el nem számolt összeget a kedvezményezett a saját erő felhasználása keretében is elszámolhatja. A beszámoló benyújtását megelőzően a MAKETUSZ nyilatkozata szükséges a projekt megvalósulásáról, aki korrekciót kérhet és javaslatot tehet az elszámolni tervezett összeg mértékére a megvalósult műszaki tartalom alapján.

 

14. Az Országos Bringapark Program 2024 időrendje, határidői:

Támogatási kérelem benyújtási időszak

kezdő napja

Regisztrációs határidő Benyújtási határidő Megvalósítási időszak legkorábbi

kezdő dátuma

Megvalósítási időszak legkésőbbi

záró dátuma

Beszámoló benyújtásának határideje
2023. november 13. 2023. december 13. 16:00 2023. december 15. 16:00 2024. január 1. 2024. december 31. Megvalósítás

záró dátumától számított 2 hónap

A Támogató fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást indokolt esetben módosítsa, felfüggessze vagy visszavonja, melyről közleményt tesz közzé. A Felhívás visszavonása esetén az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

 

15. Kapcsolattartás:

A Támogatási kérelemmel kapcsolatos további kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tud tájékozódni:

 1. Műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos kérdések: bringapark@maketusz.hu; +36 70 984 1093
 1. Pénzügyi, jogi, valamint a Támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos kérdések: tamogatas@aofk.hu

 

16. Mellékletek és segédletek:

1. számú melléklet – Támogatható attrakciók és azok műszaki követelményei
2. számú melléklet – Árazatlan költségvetés pumpapálya létesítéséhez

További híreink

Nézz szét túráink között!

 

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/RHE1RTmC004″ title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds