Skip to main content
Egyéb kategóriaEgyéb

Az Aktív Magyarország Nyerj egy Tisza-tavi ajándékcsomagot – Facebook nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

By 2023.10.09.No Comments

 1. A „Nyerj egy Tisza-tavi ajándékcsomagot” elnevezésű nyereményjátékot az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: AÖFK vagy Szervező) szervezi az Aktív Magyarország Facebook oldalán.
 2. A promóciós célú nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) lebonyolítója az AÖFK. A Játékban kizárólag azon természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki
 • Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik,
 • „követi” az Aktív Magyarország és az Ember alkotta paradicsom Facebook oldalát (a továbbiakban: Facebook oldal),
 • feliratkozott az Aktív Magyarország hírlevelére
 • a Szervező által a Facebook oldalon közzétett „Nyerj egy Tisza-tavi ajándékcsomagot” poszt alatt kommentben – a 3. a) és b) pontban foglalt részletszabályok szerint – betaggeli két ismerősét
 • elfogadja a Részvételi- és Játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) meghatározott feltételeket, valamint az Adatkezelési tájékoztatót,
 • megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek és
 • személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

3. A Játék főbb szabályai:

 • A Játék időtartama: 2023. október 9. és 15. között tart.
 • A Játék során a Szervező közzétesz egy posztot a Facebook oldalon Nyerj egy Tisza-tavi ajándékcsomagot” felhívással. A nyereményt sorsolással nyerhetik meg a játékban résztvevők.
 • A sorsolás és az eredményhirdetés ideje: 2023.október 16.
 • A Játékban való részvétel – 1-4. pontban meghatározottakon túli – további feltétele a nyeremény első postai kézbesítés során történő átvétele.
 • A Játékban a nyeremény egy Tisza-tavi ajándékcsomag, melynek tartalma 1 db Tisza-tó útikönyv, 1 db Tisza-tó színező, 1 db Tisza-tó vászontáska, 1 db Tisza-tó pohár, 1 db Tisza-tó hűtőmágnes. A nyeremény készpénzre nem váltható át.

4. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, illetve a Játék szervezésében egyéb közreműködők vezető tisztségviselői, alkalmazottai, megbízottjai, valamint ezek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozói.

5. A Facebook nem vesz részt a nyereményjátékban.

6. Amennyiben valaki valótlan adatokkal, vagy több Facebook profillal (akár eltérő adatokkal) vesz részt a Játékban, a Játékos nem nyerhet, a sorsoláson nem vehet részt

7. A Játékban a Szervező nyertest és pótnyertest sorsol, illetve hirdet. Amennyiben a Szervező a nyertest nem éri el, helyébe automatikusan a pótnyertes lép. A pótnyertest kizárólag akkor hozza nyilvánosságra, ha a nyertest nem éri el. Amennyiben a pótnyertes sem érhető el, vagy a nyereményt sem a nyertes, sem a pótnyertes nem veszi át, a Szervező nem köteles újabb pótnyertest választani, vagy a nyereményt újra kisorsolni, a Szervező a nyereménnyel belátása szerint rendelkezik. A Szervező a nyereményt postai úton juttatja el a Nyertes részére. A nyeremény a 3. e) pontban meghatározott időpont szerint vehető át. A nyertes Játékosnak lehetősége van arra, hogy nyereményéről lemondjon.

8. A Nyertes az Aktív Magyarország Facebook oldalán, illetve az eredeti poszt alatt is olvashatja a nevét, továbbá a Szervező privát üzenetben is értesíti. A személyes adatok addig lesznek tárolva, amíg a nyeremény meg nem érkezik a Nyerteshez. Az adatok harmadik fél kezébe nem kerülnek, más célra nem lesznek felhasználva.

9. Ha a Szervező sem privát üzenetben, email-en, sem telefonon nem tudja a nyertest az eredményhirdetést követő 2 munkanapon belül elérni (vagyis a nyertes az emailre nem válaszol, telefonon pedig nem érhető el vagy telefonszáma nem ismert), továbbá a postai kézbesítés eredménytelen, akkor a Nyertes továbbiakban nem jogosult a nyereményre. Ebben az esetben a Szervező a pótnyertest értesíti, a fenti szabályok szerint.
Amennyiben a Szervező a Nyertest (pótnyertest) nem éri el, a Nyertes (pótnyertes) joga a nyereményre elvész. A Nyertes (pótnyertes) kizárólag akkor követelheti utólag a nyereményt, ha a Szervező az értesítést nem kísérli meg, vagy nem a megadott elérhetőségen kísérli meg, vagy ha a Szervező megadott elérhetőségein a Játékos a Szervező megkeresésére nem tud reagálni, a Szervező érdekkörében felmerülő okból.

10. A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki helyesen adta meg a Szervező számára a Játékos azonosításához szükséges adatokat. A Játékos által megadott adatok pontatlanságáért, hiányosságáért, hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése), a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

11. A Játékban való részvétel, valamint a Játék során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabályzat és az Adatkezelési tájékoztató figyelmes elolvasására.

12. A Játékos a Játékban való részvétellel kijelenti, hogy a jelen Játékszabályzat és az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

13 A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, hogy:

 • nyertesség esetén nevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan az Aktív Magyarország Facebook oldalán közzé tegye és nyilvánosságra hozza;
 • nyertesség esetén telefonszámát, levelezési címét elküldi a Szervező részére a nyeremény eljuttatása érdekében;
 • a megadott személyes adatait a Szervező az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje;
 • a Játékos nevét, illetve a Játékosról készült Facebook profilképet a Szervező hirdetéseiben, honlapján, az általa kezelt Aktív Magyarország Facebook oldalon, az Aktív Magyarország termékeinek és szolgáltatásainak ezen felületeken történő ajánlásaiban minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve közzé tegye a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett (nem kerülhet sor a Játékos elérhetőségi adatainak közzétételére).

14. A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Játékos az Aktív Magyarország Facebook oldalát csak saját felelősségére látogathatja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékost a használat során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el. A Játékos köteles tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembevételével eljárni.

15. A Játékos köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a Játékos köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A Játékos köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől.

16. Valamennyi Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező és az Aktív Magyarország Facebook oldalának rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező és az Aktív Magyarország brand érdekeit sérti.

17. A Játékban való részvételből a következő Játékos zárható ki:

 • aki nem a Játékszabályzatban meghatározott előírások szerint vesz részt a Játékban, vagy a Játékszabályzat rendelkezéseit egyéb módon megszegi;
 • aki nem valós adatokat ad meg a regisztráció során;
 • aki illetéktelenül belép a Szervező adminisztrációs felületére;
 • aki illegális, a Játékszabályzatba ütköző módon megpróbálja manipulálni, megkárosítani a Játék Szervezőit és résztvevőit.

18. Amennyiben a Játékos bármely Játékszabályzatban rögzített feltételt nem teljesíti, a Játékot visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül nem veszi át, úgy a Játékos a Játékból kizárja magát, a Nyertes a nyeremény átvételére nem jogosult. A Szervezőt a Játékos magatartásáért felelősség nem terheli.

19. Figyelemmel arra, hogy a Játék online környezetben kerül lebonyolításra, a Szervező kizárja a felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a Játékban résztvevők vagy az Aktív Magyarország informatikai rendszerében merültek fel.

20. A Szervező a nyeremény tekintetében mennyiségi, minőségi felelősséget nem vállal.

21. A nyereményre vonatkozó minden adóvonzatot a Szervező viseli.

22. A Szervezőt nem terheli felelősség a Játék használatával kapcsolatban a felhasználó, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely kárért (ideértve egyebek mellett pl. az adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését).

23. A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Játék tisztaságáért, jelen Játékszabályzat szerinti lefolyásáért. Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabályzat megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, aki a Nyertest jogosulatlannak tartja a nyereményre, és nem köteles a Játékot megismételni, a Nyertest kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

24. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről közleményt küld a Játékos elérhetőségére.

25. A Játékban való részvétel ingyenes. A részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Szjtv.) meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A Játékban való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a Játék nem minősül az Szjtv. szerinti szerencsejátéknak, ezáltal sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik az Szjtv. hatálya alá.

26. A Játékszabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

27.A Szervező a Játékszabályzatot az Aktív Magyarország Facebook oldalán teszi közzé. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben egyoldalúan megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályzatot azonnal közzéteszi az Aktív Magyarország Facebook oldalán, a korábbi Játékszabályzattal azonos helyen és módon.

Budapest, 2023.10.09

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Szervező

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds